BRAND

Certificeret i brandrådgivning med fokus på at skabe tryghed.

Sikkerheden i fokus

Det er vanskeligt helt at eliminere risikoen for at en brand opstår. Til gengæld er det muligt at minimere konsekvensen af en opstået brand – det er det, som giver tryghed, og som vi ser som det overordnede formål med at rådgive om brandtekniske løsninger – uanset byggeprojektets størrelse.

Brandrådgivning er et lovkrav når der bygges nyt, og det kan være relevant/et lovkrav, når der bygges om eller renoveres alt efter om bygningens funktion/anvendelse ændres i forbindelse med ombygningen eller renoveringen. Rent praktisk skal byggeriet indplaceres i en brandklasse, og der skal udarbejdes en starterklæring og senere en sluterklæring, før der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse.

I eksisterende ejendomme kan det være yderst relevant at få foretaget en brandteknisk gennemgang for at forbedre brandsikkerheden og sikre en ejendom. Det blev meget tydeligt i forbindelse med Vanløse-branden i 2022. I nogle tilfælde kan forsikringsselskaber stille krav om en gennemgang med henblik på at fastsætte forsikringspræmien.

Vi er certificeret brandrådgivere i brandklasse 2, BK2. Vi kan desuden tilbyde certificeret rådgivning i brandklasse 3-4, BK3-4, via vores faste samarbejdspartnere.

Nedenfor finder du en oversigt over eksempler på specifikke opgaver og ansvarsområder for en certificeret brandrådgiver i brandklasse 2:

Brandrisikovurdering: Udføre en grundig vurdering af bygningens brandrisiko og identificere områder, hvor der er behov for forbedringer.

Udvikling af brandbeskyttelsesstrategi: Arbejde på at udvikle en strategi for at minimere brandrisikoen, herunder valg af passende brandbeskyttelsesforanstaltninger og -systemer.

Rådgivning om brandsikkerhed: Yde rådgivning til klienter om brandsikkerhed i bygninger, herunder valg af materialer, implementering af alarmsystemer, branddøre, brandisolering og andre foranstaltninger.

Uddannelse og træning: Tilbyde uddannelse og træning til bygningens personale og beboere om brandforebyggelse, evakuering og korrekt brug af brandsikkerhedsudstyr.

Samarbejde med myndigheder: Arbejde sammen med lokale myndigheder og brandinspektører for at sikre overholdelse af gældende bygningsregler og krav.

Beredskabsplanlægning: Bidrage til udvikling af beredskabsplaner og nødprocedurer for at håndtere eventuelle brandhændelser.